Gedragsregels

Bij LTV Haaren hechten we veel waarde aan een veilig sportklimaat. Wij willen dat onze leden en onze bezoekers met veel plezier komen tennissen en padellen of naar tennis en padel komen kijken. Ook willen wij dat de mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuisvoelen op de club. Daarnaast zien wij graag dat er op het scherpst van de snede gespeeld wordt, maar ook dat er respect wordt getoond voor de tegenstander. LTV Haaren heeft zich daarom al een tijd geleden gecommitteerd aan het Fair Play Reglement van de KNLTB, zie ook www.knltb.nl/fairplay. Bij LTV Haaren gelden daarom onderstaande gedrags- c.q. omgangsregels. Indien leden of bezoekers zich niet aan deze gedragsregels houden, dan moeten ze erop worden aangesproken. Schroom niet om dat te doen. Heeft u het idee dat daar vervolgens niets mee wordt gedaan, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (zie vertrouwenscontactpersoon). Samen met de vertrouwenscontactpersoon gaat u kijken naar mogelijke oplossingen.

Gedragsregels spelers:

 1. Houd je aan de spelregels, speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.
 2. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.
 3. Respecteer de ander. Tegenstanders, teamgenoten, trainers, scheidsrechters, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden.
 4. Pest niet. Betrek anderen bij de vereniging/ het tennisspel en heet hen welkom.
 5. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.   
 6. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld en onthoud je van seksuele intimidatie.
 7. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. 
 8. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk en respecteer ieders eigendommen.

Gedragsregels ouders:

 1. Geef het goede voorbeeld. Gedraag je netjes op en rondom de baan. Je bent altijd sportief en eerlijk, en voedt je kind ook zo op. 
 2. Je kent en houd je aan de afspraken, de tennis- of padelspelregels, statuten, reglementen van de KNLTB.   
 3. Leg niet te veel nadruk op winnen. Spelplezier is zeker zo belangrijk.
 4. Val je kind en dat van een ander niet af. Sta je kind altijd bij, wees positief en niet (constant) kritisch op zijn/haar prestaties. Kinderen vinden het belangrijk gesteund te worden door ouders. Laat je kind merken dat je trots op hem/haar bent ongeacht de uitslag van een wedstrijd. 
 5. Val de leraar/trainer bij. Steun de leraar/trainer bij zijn/haar beslissingen.
 6. Val de leiding niet aan. Respecteert te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter(s) en gaat niet met de leiding in discussie (indien van toepassing).
 7. Toon interesse. Wees geïnteresseerd in de tennis- en/of padelsport en de wijze waarop je kind de sport ervaart.   
 8. Moedig je kind aan. Spelplezier is het belangrijkste voor een jong kind dat tennis of padel speelt. Dit bereik je door hem/haar aan te moedigen, zonder druk te leggen op het presteren.   
 9. Gebruik geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende uitspraken zijn onwenselijk. Als je kind zich onbehoorlijk gedraagt op de baan (schelden, rackets gooien etc.) dien je als ouder het kind te corrigeren.
 10. 10.  Bemoei je niet met het spel en de wedstrijd van je kind.

Gedragsregels trainer/tennis-/ padelleraar:

 1. Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 2. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter-)nationale bond, en afspraken. 
 3. Voorziet spelers van feedback op een zorgzame manier die bij hun behoefte past. Vermijdt te negatieve feedback. Zorgt ervoor dat de opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de trainingstoestand van de spelers. Ook is hij/zij eerlijk en consequent tegen hen. En komt hij/zij alle beloften en verplichtingen na (in woord én in geschrift).
 4. Stelt samen met de leerlingen/spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteert dat. Hij/zij brengt nooit (privacygevoelige) persoonlijke informatie naar buiten.
 5. Gebruikt te allen tijde geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) profijt van zullen hebben en vermijdt methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herkent individuele verschillen bij spelers en denkt altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. Zorgt voor uitdagingen voor iedere speler. Deze uitdagingen dienen haalbaar en motiverend (spannend) te zijn.
 6. Moedigt aan en bevordert dat de speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrekt de speler bij beslissingen die hem aangaan.
 7. Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel- en/of prestatieniveau.
 8. Heeft een geldige door de KNLTB uitgegeven leraar-, trainer- of coach-licentie. 
 9. Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van leden in dan noodzakelijk is.   
 10. Vermijdt iedere vorm van seksuele intimiteit als gevolg van de macht (en de invloed) die je als trainer over de speler ontwikkelt. 
 11. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 12. Heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie en neemt de verantwoordelijkheid om dergelijke situaties te melden bij het Meldpunt van de KNLTB.
 13. Ontmoedigt het gebruik van prestatie bevorderende drugs (doping), verboden middelen alsook het gebruik van alcohol en tabak.
 14. Respecteert dat het doel voor hem of haar als coach van de speler niet altijd hetzelfde is als het doel voor de speler. Richt zich op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler. 
 15. Neemt geen gunsten aan: de begeleider zal nooit een geschenk of vergoeding aannemen van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. De begeleider zal ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aanbieden in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport.
 16. Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van sport en van tennis en padel duidelijk worden geëtaleerd en waarin een ideaalbeeld van (sportief) tennis, padel en coaching wordt toegepast. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 411 622 055

Adres

Sportlaantje 4
5076 AM Haaren

KVK-nummer

40215314