Baanreglement

 Algemeen:
 • Het tennispark is het gehele jaar open.
 • De controle op de uitvoering van onderstaande regels ligt bij het bestuur en bij de mensen die hiervoor een bevoegdheid hebben gekregen van het bestuur.
 • Auto's dienen op het parkeerterrein, buiten het tennispark te worden geparkeerd. Fietsen en bromfietsen kunnen geplaatst worden op het tennispark op de daarvoor bestemde plaatsen. Er dient ten alle tijden uitvoering gegeven te worden aan deze regel in verband met bereikbaarheid van hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer.
 • Het paviljoen is geheel rookvrij en verboden voor honden.
 • Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade(s) of die door zijn/haar kinderen worden veroorzaakt en toegebracht aan banen, verlichting, omheining, beplanting, paviljoen of parkeerplaats.
 • Het achterlaten van rackets, kleding e.d. is geheel voor eigen risico. Voor mogelijk verlies van eigendommen is het bestuur niet aansprakelijk.
 • Tijdens werkdagen zal er onderhoud plaats vinden aan de kunstgrasbanen. Het kan derhalve voorkomen dat er gedurende enige tijd onderhoud gepleegd moet worden en dat op de banen niet gespeeld kan worden.
 • Namens het bestuur is de groundsman geautoriseerd en is hij-zij evenals de parkcommissie, paviljoencommissie en het bestuur bevoegd tot het nemen van maatregelen en beslissingen over het al dan niet gebruiken van banen. Als de banen niet bespeeld mogen worden zal dit via de website kenbaar gemaakt worden. De toegangspoort zal gesloten zijn.
 • Bij overmatige regenval moet er gewacht worden tot eventuele plassen van de banen zijn. Er mogen geen pogingen ondernomen worden de kunstgrasbanen op een ander dan reguliere wijze te drogen.
 • Het is ten strengste verboden om glazen flessen en drinkglazen op de banen mee te nemen. Na afloop van speeltijden moeten alle meegenomen attributen, zoals b.v. plastic flessen en dergelijke, meegenomen worden en in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 • De banen mogen alleen betreed worden met gepast en daarvoor bestemd schoeisel. Tevens wordt van iedereen verwacht dat men gepaste en correcte tenniskleding draagt tijdens de aanwezigheid op de banen.
Baanreserveringen:
 • Men mag alleen tennissen na een baan te hebben gereserveerd in het elektronische afhangsysteem.
 • Banen waarop al gespeeld wordt, kunnen alleen worden afgehangen als er geen andere baan meer vrij is. Dit wordt bepaald door het elektronisch afhangsysteem.
 • De speeltijd voor een enkel is 30 minuten, voor een dubbel 60 minuten. Speelt men met 3 personen op een baan, dan bedraagt de speeltijd 60 minuten.
 • Als na uw reguliere speeltijd de baan door andere gerechtigde spelers wordt opgeëist mag u opnieuw afhangen, doch dient men minimaal een half uur wachttijd in acht te nemen. Dit geldt ook voor training. Dat is alleen bij volledige baanbezetting van toepassing.
 • Alle leden zien toe op een juiste naleving van het baanreglement. Zij hebben tevens het recht bij onreglementair afhangen de betreffende spelers daarop te attenderen en te verzoeken de baan te verlaten.
 • Introducés, ook in gezelschap van clubleden, mogen niet afhangen als het aantal wachtende leden groter is dan de baancapaciteit.
 • Tijdens de toernooien en of competitie is er in principe altijd minimaal 1 recreantenbaan beschikbaar, tenzij er door weersomstandigheden of anderszins wedstrijden moeten worden ingehaald. De recreantenbaan is in principe alleen beschikbaar voor niet-deelnemers aan dat betreffende toernooi of competitie.
 • Aan het begin van ieder seizoen stelt het bestuur de baanreservering vast voor competitie, toernooien en trainingen. Deze banen worden geblokkeerd door het elektronische afhangsysteem.
Introducés:
 • Ieder lid van L.T.V. Haaren kan een niet-lid introduceren. Een niet-lid mag maximaal 3x per jaar worden geïntroduceerd voor € 5,00 voor senioren en € 2,50 voor junioren.
 • De introducépasje kan worden aangevraagd en betaald bij één van de bestuursleden of de barbeheerder (indien aanwezig) vóór men gaat spelen!
Strafbepalingen:
 • Bij wangedrag kan een lid van de baan verwijderd worden door één van de park- en paviljoencommissieleden of door één van de bestuursleden.
 • Het bestuur is gemachtigd om, indien nodig, over te gaan tot schorsing, met alle gevolgen van dien. Een geschorst lid kan geen lid worden van een andere bij de KNLTB aangesloten vereniging.
Slotbepaling:
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 411 622 055

Address

Sportlaantje 4
5076 AM Haaren