Baanreglement

Algemeen: ·        
 • Het tennis- en padelpark is het gehele jaar open.
 • De controle op de uitvoering van onderstaande regels ligt bij het bestuur en bij de mensen die hiervoor een bevoegdheid hebben gekregen van het bestuur.
 • Auto's dienen op het parkeerterrein, buiten het tennispark te worden geparkeerd. Fietsen en bromfietsen kunnen geplaatst worden op het tennispark op de daarvoor bestemde plaatsen. Er dient te allen tijde uitvoering gegeven te worden aan deze regel in verband met bereikbaarheid van hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer.
 • Het paviljoen is geheel rookvrij en het gehele sportpark is verboden voor honden.
 • Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade(s) of die door zijn/haar kinderen worden veroorzaakt en toegebracht aan banen, verlichting, omheining, beplanting, paviljoen of parkeerplaats.
 • Het achterlaten van rackets, kleding e.d. is geheel voor eigen risico. Voor mogelijk verlies van eigendommen is het bestuur niet aansprakelijk.
 • Tijdens werkdagen zal er onderhoud plaats vinden aan de kunstgrasbanen. Het kan derhalve voorkomen dat er gedurende enige tijd onderhoud gepleegd moet worden en dat op de banen niet gespeeld kan worden.
 • Namens het bestuur is de parkcommissie geautoriseerd en bevoegd tot het nemen van maatregelen en beslissingen over het al dan niet gebruiken van banen. Als de banen niet bespeeld mogen worden zal dit via de website/ en social media kenbaar gemaakt worden. De toegangspoort zal dan gesloten zijn. 
 • Bij overmatige regenval moet er gewacht worden tot eventuele plassen van de banen zijn. Er mogen geen pogingen ondernomen worden de kunstgrasbanen op een ander dan reguliere wijze te drogen.
 • Het is ten strengste verboden om glazen flessen en drinkglazen op de banen mee te nemen. Na afloop van speeltijden moeten alle meegenomen attributen, zoals b.v. plastic flessen en dergelijke, meegenomen worden en in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. 
 • De banen mogen alleen betreed worden met gepast en daarvoor bestemd schoeisel. Tevens wordt van iedereen verwacht dat men gepaste en correcte sportkleding draagt tijdens de aanwezigheid op de banen.

Baanreserveringen en wijze van reserveren: 

 • Men mag alleen tennissen en padellen na een baan te hebben gereserveerd in het elektronische afhangsysteem. Dit kan digitaal op afstand via de KNLTB-app of digitaal in het afhanghok op het scherm.
 • Tennisbanen waarop al gespeeld wordt, kunnen alleen worden gereserveerd als er geen andere baan meer vrij is. Dit wordt bepaald door het elektronisch afhangsysteem.
 • De speeltijd voor een enkel is 30 minuten, voor een dubbel 60 minuten. Speelt men met 3 personen op een baan, dan bedraagt de speeltijd 60 minuten.
 • Als na uw reguliere speeltijd de baan door andere gerechtigde spelers wordt opgeëist mag u opnieuw reserveren, doch dient men minimaal een half uur wachttijd in acht te nemen. Dit geldt ook voor training. Dat is alleen bij volledige baanbezetting van toepassing.
 • Er kan door een lid 3 maal per week digitaal via de app een tennis- of padelbaan worden gereserveerd;
 • Er zijn 4 tennisbanen (baan 1 t/m 4) en 2 padelbanen beschikbaar voor digitaal afhangen; ·         Digitaal reserveren op afstand via de KNLTB-app kan vanaf 72 uur voor aanvang;
 • Een digitale reservering op afstand via de KNLTB-app moet op het reserveringsbord in het afahnghok, tot maximaal 5 minuten voor aanvang worden bevestigd door één van de deelnemers. Wordt dit niet gedaan, dan vervalt de reservering en kan de tennis- of padelbaan gebruikt worden door andere leden.
 • De banen 5,6, en 8 dienen gereserveerd te worden op het reserveringsbord op het tennispark. Dit geldt ook voor baan 7 als er geen tennisles wordt gegeven.
 • Bij toernooien, competities en husselavonden vervalt het digitaal afhangen en is er in principe 1 baan beschikbaar voor recreatief tennis, tenzij er door weersomstandigheden of anderszins wedstrijden moeten worden ingehaald. De recreantenbaan is in principe alleen beschikbaar voor niet-deelnemers aan dat betreffende toernooi of competitie.
 • Tijdens de husselavonden zijn 4 banen beschikbaar voor vrij tennissen, of meer indien de opkomst voor het husselen beperkt is.
 • Voor padel is er veelal maar 1 baan beschikbaar voor digitaal reserveren in verband met lessen en tijdens toernooien en competities zullen beide padelbanen gebruikt worden en is vrij padellen niet mogelijk.
 • Indien u een digitale reservering hebt gemaakt voor een tennis- of padelbaan en toch geen gebruik wil maken van de baan, verzoeken wij u de reservering zo snel mogelijk te annuleren. Op deze wijze optimaliseren we de beschikbaarheid voor andere leden. 
 • Alle leden zien toe op een juiste naleving van het baanreglement. Zij hebben tevens het recht bij onreglementair reserveren de betreffende spelers daarop te attenderen en te verzoeken de baan te verlaten.
 • Tijdens de toernooien en of competitie is er in principe altijd minimaal 1 recreantenbaan voor tennis beschikbaar,
 • Aan het begin van ieder seizoen stelt het bestuur de baanreservering vast voor competitie, toernooien en trainingen. Deze banen worden geblokkeerd door het elektronische reserveringssysteem.

Introducés:

 • Ieder lid van L.T.V. Haaren kan een niet-lid introduceren. Een niet-lid mag maximaal 3x per jaar worden geïntroduceerd voor € 5,00 voor senioren en € 2,50 voor junioren. 
 • Het introducépasje kan worden aangevraagd en betaald bij één van de bestuursleden of de barbeheerder (indien aanwezig) vóór men gaat spelen! 
 • Introducés, ook in gezelschap van clubleden, mogen niet afhangen als het aantal wachtende leden groter is dan de baancapaciteit.

Strafbepalingen:

 • Bij wangedrag kan een lid van de baan verwijderd worden door één van de parkcommissieleden of door één van de bestuursleden.
 • Het bestuur is gemachtigd om, indien nodig, over te gaan tot schorsing, met alle gevolgen van dien. Een geschorst lid kan geen lid worden van een andere bij de KNLTB aangesloten vereniging.

Slotbepaling:     

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 411 622 055

Adres

Sportlaantje 4
5076 AM Haaren

KVK-nummer

40215314